jump to navigation

Sjóðfélagar fá ekki svör frá stjórn Gildis lífeyrissjóð. 30/12/2012

Posted by Jóhann Páll in Greinar.
add a comment

Ársfundur Gildis lífeyrissjóðs 2011.
Verður haldin fimmtudaginn 28 apríl kl 17.00. Að Grand Hóteli.
Hér eru lagðar fram spurningar til stjórnar sjóðsins. Þar sem óskað er eftir svörum með skýrum hætti. Og ennfremur óska ég eftir skriflegu svörum við mínu erindi.
________________________________________________________

1. Í árslok 2009 voru 10 stærstu útgefendur skuldabréfa í fyrirtækjasafni sjóðsins sem hér segir.
Bakkavör, Skipti, Smáralind, N1, Spölur, Landsafl, Marel, Clearwater, Landsnet, Egilshöllin.
a. Spurning hvernig er staðan á þessum bréfum í dag?
b. Er búið að afskrifa þau?
c. Ef svo er, hvaða fyrirtækjaskuldabréf eru í hættu, og hvað fyrirtækjaskuldabréf hafa verið afskrifuð? Óskað er eftir sundurliðun á hverju fyrirtæki fyrir sig.
d. Hver er heildarupphæðinn á hugsanlegu tapi í þessum fyrirtækjum?
e. Óskað er eftir sundurliðun hversu há upphæð voru þessi bréf keypt á í þessum fyrirtækjum?
f. Fjallaði stjórn sjóðsins um þessi kaup sérstaklega og lagði blessun sína yfir þau þar sem þau námu 85% safnsins?

2. Í skýringum í ársskýrslu liður 29. Undir liðnum Fjárfestingartekjur er niðurfærsla verðbréfa. Greinist þannig. Endalega tapað ( 20.6 mkr.
A. Óskað er eftir sundurliðun á þessum lið?
B. Í hverju felst þetta tap?.
C. Hvaða aðila eru um að ræða?.

3. Í skýringum 27. Þar er talað um skuldabréf sveitafélaga og fyrirtækja.
A. Hvaða fyrirtæki og sveitarfélög eru þetta?
B. Óskað er eftir sundurliðun?
C. hvaða veð standa þarna að baki þessum fyrirtækjum og sveitarfélögum? sem hafa fengið lán frá sjóðnum?
D. Hafa skuldir þessara fyrirtækja og sveitarfélaga verið færðar niður?
E. Ef svo er hvaða fyrirtæki og sveitarfélag er um að ræða?
F. Það sama gildir um afskriftir.

5. Undir liðnum Fjárfestingartekjur kemur fram að niðurfærsla verðbréfa
A. Óskað er skýringar á þessum lið sundurliðað?
B. Hjá hvaða aðila er verið að niðurfæra verðbréf.

6. Hvernig er staðan á bréfum varðandi Sparisjóðanna?
A. Er búið að afskrifa þau bréf?
B. Hvað mikið ef svo er?
C. Hvaða sparisjóði er um að ræða?

7. Áhættustýring sjóðsins – heildarendurskipulagning.
A. Hafa verið gerðar breytingar á áhættustefnu- og stýringu sjóðsins. Miðað við þá tölur sem hafa komið fram á fundinum og í árskýrslu virðist ekki vera vanþörf á.

Jóhann Páll Símonarson.
Sjóðsfélagi í Gildi lífeyrissjóði.

Spurningar til endurskoðenda.
1. Nú er ljóst að staða lífeyrissjóðsins Gildi er slæm.
A. Enn er ekki allt komið fram sem þarf hugsanlega að afskrifa.
B. Telur þú ekki að það þurfi að skerða enn frekar réttindi sjóðsfélaga enn nú hefur verið gert?
C. Eins og þú veist vantar rúmar 36 þúsund miljónir til að endar nái saman.?
D. Telur þú það eðlilegt að enn sé haldið áfram hallarekstri án þess að gripið sé til stórtaka aðgerða.
2. Hvers vegna eru þessir reikningar ekki betur settir upp?
A. Til skýringa vantar fjölda fyrirtækja og sveitafélaga sem hafa fallið út.?
Jóhann Páll Símonarson.
Sjóðsfélagi í Gildi lífeyrissjóði.

Beðni um öll gögn. 30/12/2012

Posted by Jóhann Páll in Greinar.
add a comment

Reykjavík 23 nóvember 2010.
Fjármálaeftirlitið
Suðurlandsbraut 32
108 Reykjavík.
Gunnar Þ. Andersen.
Efni: Beðni um öll gögn varandi samskipti við lífeyrissjóðinn Gildi.
Ég undirritaður Jóhann Páll Símonarson kennitala 110451-3939 óska eftir öllum bréfum,skjölum og erindum vegna máls míns. Málsnúmer 006-2010-938 og 2010090163 í skjalavörslukerfi ríkislögreglustjóra. Farið er framá aðgang að öllum gögnum á grundvelli ákvæða upplýsingalaga sem við eiga.
Um er að ræða mál Gildis lífeyrissjóðs þar sem ég óska eftir öllum gögnum þar með talin bréf og erindi frá lögmannstofu verjanda Gildis, lífeyrissjóðnum Gildi, Samtökum atvinnulífsins, Fjármálaeftirlitinu, og ríkislögreglustjóra öll þessi samskipti sem hér um ræðir er óskað eftir að minni hálfu sem fyrst.
Á grundvelli væntanlegra upplýsinga verður tekin ákvörðun um hvort ákvörðun efnahagsbrotadeildar verður að minni hálfu kærð svo sem lög gera ráð fyrir að gera megi.
Með bestu kveðju.
Jóhann Páll Símonarson

Af hverju var rannsókn hætt? 30/12/2012

Posted by Jóhann Páll in Greinar.
add a comment

Ríkissaksóknari
Hverfisgötu 6
150 Reykjavík
faxnr. 530-1606

Reykjavík, 14. desember 2010.

Efni: Kæra á ákvörðun Ríkislögreglustjóra um að hætta rannsókn á málefnum
starfsmanna, stjórnar og starfsemi Gildis lífeyrissjóðs, mál nr. 066-2010-938.

Þann 22. september s.l. sendi ég beiðni um rannsókn á málefnum Gildis lífeyrissjóðs til embættu yðar, Ríkislögreglustjóra og Sérstaks saksóknara. Í bréfi mínu sem er hjálagt fór ég nokkuð ítarlega yfir þær ástæður sem réttlæta ítarlega rannsókn á málefnum Gildi lífeyrissjóðs, starfsmanna hans og stjórnar. Þann 13. Október s.l. barst mér tölvupóstur frá Sólberg S. Bjarnasyni aðstoðaryfirlögregluþjóni í efnahagsbrotadeild ríkislögreglustjóra. Þar var mér tilkynnt að saksóknari efnahagsbrotadeildar hafi þann 30. September s.l. tekið ákvörðun um að málið skyldi sæta rannsókn en að máli hafi ekki enn verið úthlutað til rannsóknar, sbr. nánar í hjálögðum gögnum. Opinber umfjöllun hófst síðan um miðjan október mánuð en þar sem það snertir ekkert rannsókn málsins verður ekki fjallað um það hér.

Þann 17. nóvember s.l. sendi ég hjálagt bréf til efnahagsbrotadeildar Ríkislögreglustjóra. Tilgangur þess var að fylgja erindi mínu eftir og falast eftir upplýsingum um hvernig rannsókn máls gengi. Þann 22. Nóvember barst mér síðan afrit af bréfi efnahagsbrotadeildar til Gildis lífeyrissjóðs þess efnis að ákveðið hefði verið að hætta rannsókn á málefnum Gildis, starfsmanna hans og stjórnar. Sem kærandi og sjóðsfélagi í Gildi lífeyrissjóðs hef ég hagsmuni að gæta, sbr. 6. mgr. 52. Laga um meðferð sakamála nr. 88/2008, og hef því ákveðið að kæra til yðar þessa ákvörðun setts saksóknara efnahagsbrota á grundvelli 4. mgr. 52. gr. sömu laga.

Í bréfi setts saksóknara efnahagsbrota hjá Ríkislögreglustjóra frá 18. nóv. s.l. er vísað til þess að bréf mitt hafi verið sent Fjármálaeftirlitinu (FME) til skoðunar og sérstaklega með tilliti til þess hvort eftirliti með sjóðnum hafi verið með fullnægjandi hætti. Því hafi verið svarað þannig að FME hafi ekki talið tilefni til að hefja rannsókn á Gildi lífeyrissjóði og er það hjálagt. Það sem vekur hins vegar undrun mína og eflaust þína er að með vísan til þessa hafi ríkislögreglustjóri hvorki talið tilefni né grundvöll til að halda áfram opinberi sakamálarannsókn á grundvelli bréf frá FME sem tekur fram að þeir hafi ekki talið tilefni til sérstakrar rannsóknar. Telja verður það mjög alvarlegt ef ríkislögreglustjóri sem hefur þegar ákveðið að hefja sjálfstæða rannsókn á starfsmönnum og stjórnendum Gildis og sjóðnum sjálfum ákveður á grundvelli bréfs frá öðru stjórnvaldi að hætta rannsókn án nokkurrar sjálfstæðrar skoðunar á því sem til rannsóknar er. Enginn frekari rök eru gefin fyrir niðurfellingar á rannsókn. Samkvæmt lögum um meðferð sakamála nr. 88/2008 er rannsókn sakamála í meðferðum lögreglu nema öðruvísi sé fyrir mælt í lögum. Samkvæmt bréfi ríkislögreglustjóra virðist rannsókn málsins og ákvörðun um afdrif þess hins vegar hafa verið sett í hendur FME. Telja verður það ámælisvert svo ekki sé sterkara til orða tekið.

Vísað er til 4. mgr. 52. gr. laga um meðferð sakamála í hjálögðu bréfi saksóknara. Þar segir að sé rannsókn hafin getur lögregla hætt henni ef ekki þykir grundvöllur til að halda henni áfram, svo sem í ljós kemur að kæra hafi ekki verið á rökum reist eða brot smávægileg og fyrirsjáanlegt er að rannsókn muni hafa í för með sér óeðlilegan mikla fyrirhöfn og kostnað. Það er hins vegar ekkert um þetta fjallað með nánari hætti í bréfi ríkislögreglustjóra. Slík vinnubrögð eru ekki líðandi og benda til þess að annarleg sjónarmið hafi ráðið ákvörðun í stað málefnalegra.

Með rannsókn opinbers máls er átt við þær aðgerðir lögreglu og ákæruvalds sem miða að því að upplýsa hvort framið hafi verið brot sem sæta ekki saksókn skv. lögum um meðferð sakamála. Af bréfi saksóknara má leiða að enginn eiginleg rannsókn hafi farið fram, ekki hafi verið aflað neina gagna, engar skýrslutökur eða annað sem telja verður hluti af sjálfstæðri rannsókn á opinberu máli verið gert. Í þessu sambandi má einnig benda á þann stutta tíma sem leið frá því að rannsókn var í bið skv. hjálögðum tölvupósti dags. 13. okt. s.l. og þar til skyndilega var hætt við rannsókn með bréfi dags. þann 18. nóvember s.l. Með vísan til eðli málsins og umfang ber að telja þetta alltof skamman tíma til að fá botn í það hvort mál sé tækt til rannsóknar og útgáfu ákæru eður ei. Þegar af þeim sökum ber að telja rétt og skylt að hefja rannsókn á nýjan leik og gera þetta eins og mönnum sæmir og lögum samkvæmt.

Með vísan til bréfs míns dags. 22. september 2010 ber að telja að það sé lögmætur grundvöllur fyrir því að ríkislögreglustjóri rannsaki með sjálfstæðum og lögmæltum hætti hvort refsiverð brot hafi verið framin þar sem fyrir liggur grunur um refsiverðan verknað af hálfu starfsmanna, stjórnar og starfsemi Gildi lífeyrissjóðs.

Er þess krafist að Ríkissaksóknari snúi við ákvörðun sett saksóknara efnahagsbrota Ríkislögreglustjóra og fyrirskipi að rannsókn skuli áframhaldið í framangreindu máli.

Vænti viðbragða embættisins um hæl.

Virðingarfyllst,

_________________________
Jóhann Páll Símonarson

Hjálögð gögn:
Bréf mitt til embætti yðars, sérstaks saksóknara og ríkislögreglustjóra 22. september 2010.
Bréf Ríkissaksóknara dags. 25. september 2010.
Tölvupóstur Sólbergs S. Bjarnarsonar aðstoðaryfirlögregluþjóns dags. 13. október 2010.
Bréf FME dags. 17. nóvember 2010.
Bréf mitt til efnahagsbrotadeildar Ríkislögreglustjóra dags. 17. nóvember 2010.
Bréf Ríkislögreglustjóra dags. 18. nóvember 2010 – móttekið af minni hálfu þann 22. nóvember 2010.
Úttekt FME á lífeyrissjóðum árið 2009, bls. 8, 18, 26, 45 og 80.

Ekkert hefur skeð í mörg ár. 30/12/2012

Posted by Jóhann Páll in Greinar.
add a comment

Skipun rannsóknarnefndar um starfsemi lífeyrissjóða
16. mál þingsályktunartillaga 141. löggjafarþingi 2012—2013.
Tengd mál og efnisorð. Innsend erindi og umsagnir. Mælendaskrá.

Þingskjöl
Útbýtingardagur Þingskjal Tegund skjals Flutningsmaður
18.09.2012 16 þáltill. n. meiri hluti stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar

Vilt þú senda umsögn?
Öllum er frjálst að senda nefnd skriflega umsögn um þingmál að eigin frumkvæði og hefur slík umsögn sömu stöðu og þær sem berast samkvæmt beiðni nefndar. Leiðbeiningar um umsagnir um þingmál.

Áskriftir

(opnast í vafra)

Gert 30.12.2012 8:46 81.15.31.19

Þáltill. n.

Fyrri umræða

Nefndarálit

Breytingatillögur

Síðari umræða

Þingsályktun (lokaskjal)

——————————————————————————–

Öllum fyrirspurnum, ábendingum og tillögum
um vef Alþingis skal beint til ritstjóra vefs Alþingis.

Bréf til stjórnarmanna Gildis lífeyrissjóðs. 28/12/2012

Posted by Jóhann Páll in Greinar.
add a comment

Gildi lífeyrissjóður
Stjórnarmenn
Sætúni 1
105 Reykjavík

Þann 19. júlí 2011 barst mér bréf frá Gildi lífeyrissjóð. Undir bréfið skrifar Árni Guðmundsson framkvæmdastjóri. Um var að ræða ófullkomna tilraun til svars við fyrirspurnum mínum á síðasta ársfundi sjóðsins. Afrit af því bréfi er hjálagt.
Á ársfundi lífeyrissjóðsins Gildi sem haldin var þann 28. apríl kl 17 á Grand hóteli lagði ég fram fyrirspurnir/spurningar til stjórnar sjóðsins. Jafnframt óskaði ég eftir því að spurningum mínum yrði svarað með skriflegum og skýrum hætti og að svör yrði birt á heimasíðu sjóðsins. Undir þetta tóku fundarmenn. Fundarstjóri tók undir með mér að ég fengi skrifleg svör við erindi mínu. Árni Guðmundsson framkvæmdastjóri sjóðsins sagði á þessum fundi að spurningar mínar væru það viðamiklar að þeim væri ekki svarað þarna á fundinum, en unnið yrði í þeim í framhaldinu af þessum fundi og að svör myndu berast von bráðar. Það var hins vegar ekki fyrr en 82 dögum síðar að mér berst svar við ítarlegum spurningum mínum í einungis 8 línum. Slík vinnubrögð og svör eru með öllu ófullnægjandi og ekki boðleg sjóðsfélögum. Í bréfinu er vísað í árskýrslu sjóðsins fyrir árin 2009 og 2010 sem svör við fyrirspurnum mínum. En svör við þeim er hins vegar ekki að finna í árskýrslu sjóðsins fyrir árin 2009 og 2010.
Í ársskýrslu sjóðsins fyrir árið 2010 kemur fram í skýringum hver heildarniðurfærsla sjóðsins er á verðbréfum. En ekki kemur hins vegar fram, hvaða bréf eru um að ræða sb.Byr skuldabréf, N1, skuldabréf og Bakkavör, hlutabréf og skuldabréf varðar sem dæmi?
Þar sem framkvæmdastjórinn virðist með öllu sneiða fram hjá að svara fyrirspurnum mínum er þess óskað að fá afrit af kynningarefni frá síðasta ársfundi vegna kynningar á niðurfærslu sjóðsins fyrir árið 2009 og 2010 á fyrirtækjabréfum og fjármálafyrirtækjum.
Í ársreikningum kemur fram hver skuldabréfaeign sjóðsins í fyrirtækjum og fjármálafyrirtækjum. Hins vegar er ekki unnt að sjá sundurliðun á þessum eignum í ársreikningum eins og beðið var um. (þ.e.a.s. sundurliðun niður á einstök fyrirtæki eða fjármálastofnanir. Þetta vekur furðu mína að ekki sé meira gegnsæi í árskýrslu sjóðsins enn raun ber vitni.
Ítreka ég hér með beiðni um svör við erindi mínu ásamt afrit af framangreindum glærum/kynningarefni.
Reykjavík, 22. ágúst 2011.
Virðingarfyllst,

___________________________
Jóhann Páll Símonarson
Sjóðsfélagi
Hjálagt:
Bréf mitt til Gildis.
Svarbréf Gildis.

Beðni um aðstoð í tengslum við Gildi lífeyrissjóð. 28/12/2012

Posted by Jóhann Páll in Greinar.
add a comment

Fjármálaráðuneytið
Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra
Arnahvoli við Lindargötu
150 Reykjavík
Reykjavík 4. október 2011.
Efni: Beiðni um aðstoð í tengslum við Gildi lífeyrissjóð.
Ástæðan fyrir því að ég leita á náðir þínar og ráðuneytis þíns er sú að farir mínar eru ekki sléttar er
kemur að samskiptum við Gildi lífeyrissjóð. Hef á undanförnum árum verið talsmaður þess og
baráttumaður að réttindi okkar sjóðsfélaga í lífeyrissjóðum verði aukin ásamt því að auka stórlega
gagnsæi í starfsemi sjóðana og efla veitingu upplýsinga þeirra til sjóðsfélaga og auka vægi sjóðsfélaga er
lýtur að aðkomu að stjórnun þeirra. En þrátt fyrir mikla viðleitni af minni hálfu með ýmsum hætti virðist
viðkvæðið og viðmót stjórnar og framkvæmdastjóra Gildis ávallt vera með sama hætti. Þeir telja að þeim
sé einfaldlega ekki skylt að veita vissar upplýsingar sem ég hef beðið um með formlegum hætti bæði
bréflega og á viðeigandi vettvangi eða veita upplýsingar seint og illa. Sem almennur sjóðsfélagi á ég
gríðarlega hagsmuni að gæta í því að sjóðurinn sé að gæta hagsmuna minna og ávaxta mitt fé. Því tel ég
það mjög ósanngjarnt og í raun óskiljanlegt og ekki í anda laga um lífeyrissjóði eða tilgangi þeirra að
ákveðnar upplýsingar séu ekki veittar. Þar sem þú og ráðuneyti þitt hefur eftirlit með lífeyrissjóðum
landsins skv. lögum nr. 123/1997 fer ég fram á fulltingi þíns varðandi eftirfarandi.
Á ársfundi Gildi lífeyrissjóðs sem haldin var þann 28. apríl. s.l. lagði ég fram skriflegar fyrirspurnir til
stjórnar sjóðsins og eru þær hjálagðar. Ég óskaði sérstaklega eftir því að fyrirspurnum mínum yrði svarað
með skriflegum og skýrum hætti og að svör yrði birt á heimasíðu sjóðsins. Árni Guðmundsson
framkvæmdastjóri sjóðsins sagði á fundinum að fyrirspurnir mínar væru það umfangsmiklar að þeim yrði
ekki svarað á fundinum en að þeim yrði svarað með formlegum hætti og að svör bærust innan tíðar.
Það var hins vegar ekki fyrr en 82 dögum síðar að mér barst svar við viðamiklum fyrirspurnum mínum í
einungis 8 línum. Í svarbréfi, sem er hjálagt, er vísað í ársskýrslu sjóðsins fyrir árin 2009 og 2010 sem svar
við fyrirspurnum mínum. Aftur á móti eru svör við fyrirspurnum mínum ekki að finna í árskýrslum
félagsins eins og framkvæmdastjórinn vildi meina. Af þeim sökum sendi ég þann 17. ágúst s.l. bréf til
allar stjórnarmanna í stjórn Gildis. í því bréfi ítrekaði ég beiðni mína um svör við framlögðum
fyrirspurnum ásamt því að krefjast ákveðina gagna sem höfðu verið lögð fram til sýningar á ársfundi
sjóðsins. Það bréf er hjálagt. Ég ítrekaði svo bréf mitt með hjálögðum tölvupóstum þann 22. ágúst s.l. og
svo aftur þann 7. september s.l. en enginn svör hafa enn borist. Fyrirspurnir mínar lúta að málefnum
sjóðsins sem ég tel mig hafa rétt á að fá. Þær lúta ekki að málefnum sem ættu af einhverjum orsökum að
vera bundinn trúnaði.
Með vísan til alls framangreinds fer ég náðarsamlega fram á það við þig háttvirti fjármálaráðherra að þér
og ráðuneyti yðar veiti mér aðstoð í þessum málum þar sem þetta varðar sannanlega hagsmuni mína og
annarra sjóðsfélaga í Gildi lífeyrissjóði.
Virðingarfyllts,
_______________________
Jóhann Páll Símonarson
Sjóðsfélagi í Gildi lífeyrissjóði.

Svar frá Fjármálaeftirlitinu gagnvart Gildi lífeyrissjóð. 27/12/2012

Posted by Jóhann Páll in Greinar.
add a comment

Góðan dag Jóhann Páll Símonarson
Beðist er velvirðingar á að tölvupósti þínum frá 27. desember hefur ekki verið svarað fyrr, en í gær póstlagði Fjármálaeftirlitið svarbréf eftirlitsins til fjármálaráðuneytis vegna erindis þíns. Líkt og þér er kunnugt um framsendi ráðuneytið erindi þitt eftirlitinu til þóknanlegrar afgreiðslu, og er afgreiðsla málsins lokið af okkar hálfu með því bréfi sem sent var ráðuneytinu. Afrit af bréfinu var sent þér í pósti.
Í bréfinu koma fram aðgerðir Fjármálaeftirlitsins til að athuga afgreiðslu fyrirspurna þinna hjá Gildi lífeyrissjóði, en um aðgerðir eftirlitsins er þér þegar kunnugt. Gildi lífeyrissjóður svaraði fyrirspurnum þínum með bréfi dags. 22. desember sl. og taldi sér ekki fært að opinbera umbeðnar upplýsingar, m.t.t. þess að það gæti skaðað hagsmuni sjóðsins. Fjármálaeftirlitið gerir ekki athugasemdir við þá afstöðu Gildis lífeyrissjóðs, en bendir þó á að aðrir lífeyrissjóðir hafa gert upplýsingar um niðurfærslur skuldabréfa fyrirtækja opinberar. Með hliðsjón af ákvæðum laga um lífeyrissjóði er þó ekki hægt að draga aðrar ályktanir, en að lífeyrissjóðum er í sjálfsvald sett hvort þeir opinberi upplýsingar á borð við þær sem þú óskaðir eftir.
Fjármálaeftirlitið tók fram í bréfi sínu til ráðuneytisins sem póstlagt var í gær að eigi að verða breyting þar á, hvað snertir opinbera upplýsingagjöf lífeyrissjóða um fjárfestingar þeirra eða niðurfærslur vegna þeirra, þurfi að koma til lagabreytingar. Breytingar á lögum eru hins vegar á forræði fjármálaráðuneytis skv. samkomulagi stofnananna um verkaskiptingu vegna lífeyrismála. Vegna þess bendir Fjármálaeftirlitið þér á að snúa þér til ráðuneytisins með tillögur um breytingar á lögum um lífeyrissjóði.

Kveðja / Best Regards,
_______________________________________

Birti hér bréf. 26/12/2012

Posted by Jóhann Páll in Greinar.
add a comment

Opið bréf til Vilhjálms Egilssonar
fyrrverandi formanns lífeyrissjóðsins Gildi.

Við útkomu skýrslu Alþingis þar kemur ýmislegt fram sem við sjóðsfélagar vissum ekkert um, og vorum ekkert upplýstir um, ekki einu sinni af stjórn lífeyrissjóðsins Gildi. Þeir héldu vísvitandi uppi gengi bankana með samþykki stjórnar sjóðsins.
Síðan telja þeir sig hafa verið blekkta og bera fyrir sig forsendu bresti varðandi skuldabréfa kaup í Glitni árið 2008. Þrátt fyrir að í skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis kemur fram að stjórn lífeyrissjóðsins hafi þegar árið 2007 – 2008 vitað um alvarlega stöðu bankana og haldið áfram.
Í ársskýrslu Gildis fyrir árið 2008 á bls 33 er ekkert getið um víkjandi lán til Glitnis að upphæð 3,6 miljarða króna eða forsendu brest eða ógildingu túlkun á þessu láni. Enn árið 2009 telur Gildi samkvæmt ársskýrslu að umrædd skuldabréf sé ógildalegt. Þar sem kemur fram vegna rangra fjárhagslegra upplýsinga frá Glitni banka og kaup á umræddum upplýsingum.
Hvað gerist í millitíðinni? Af hverju var þetta ekki bókfært? Hvers vegna eru stjórnarmenn í lífeyrissjóðnum Gildi að samþykkja að taka þátt í skuldabréfa útboði Glitnis með kaup að umræddu bréfi. Þegar ljóst var að Glitnisbanki stóð ekki undir sínum skuldbindingum?
Af hverju er verið breyta gerð á reiknislíkum sjóðsins miðað við líflíkur árana 2004 – 2008. Þegar mesta tap lífeyrissjóðanna í sögunni , þá er farið út í að breyta tryggingarfræðilegum grunni. Hvers vegna varð þessi breyting gerð á reiknislíkan sjóðsins?
Fjármálaeftirlitið telur í bréfi til mín það eðlilega kröfu að ég fái skýrslu endurskoðenda sem þið neitið mér um. Eðlileg krafa einnig í þjóðfélaginu í dag að við sjóðsfélagar, fáum allar upplýsingar sem viðkemur fjármunum okkar hjá lífeyrissjóðnum Gildi. Af hverju er hún ekki afhent?
Í ársskýrslum 2008 – 2009 og rannsóknarskýrslu eru skýr hvað varðar órásíu og óstjórn núverandi stjórnar og yfirmanna. Þess er krafist að framkvæmdarstjóri, sjóðstjórn og yfirmenn víki. Munu þið sem hafa verða við þessum óskum.
Hvernig stóð á því að stjórn samþykkir að halda áfram að kaupa hlutabréf og skuldabréf og leggja peninga í bankana og Straum – Burðarás fram að hruni?
Skv Skýrslu rannsóknarnefndar segir að stefnt hafi í óheppni. Hvers vegna var ekki gripið til viðeigandi ráðstafana þegar þetta ástand lá fyrir?
Jóhann Páll Símonarson.
Sjómaður og
Sjóðfélagi í Gildi lífeyrissjóðs.

Skrifstofu og stjórnunarkostnaður Gildis hefur aukist. 26/12/2012

Posted by Jóhann Páll in Greinar.
add a comment

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður lífeyrissjóðsins Gildis hefur aukist um 116 milljónir og 720 þúsund krónur síðustu fjögur árin. Þá eru laun Árna Guðmundssonar, framkvæmdastjóra sjóðsins, samtals rúmar 78 milljónir króna síðastliðin fjögur ár.

Ársfundur lífeyrissjóðsins var haldinn í dag og þar var ársskýrsla sjóðsins kynnt. Ávöxtun sjóðsins í fyrra var 8,1% sem skilaði 2,7% umfram verðbólgu. Tryggingafræðileg staða sjóðsins komst um áramót inn fyrir 5% viðmiðunarmörk, en sé sjóðurinn með neikvæða tryggingafræðilega stöðu umfram 5% í fimm ár í röð verður samkvæmt lögum að skerða réttindi.

Þegar skrifstofu- og stjórnunarkostnaður er skoðaður, það eru fjárfestingargjöld og rekstrarkostnaður, kemur í ljós að hann hefur aukist verulega á undanförnum árum. Árið 2008 var skrifstofu- og stjórnunarkostnaður Gildis 402 milljónir og 749 þúsund krónur. Í fyrra var hann 519 milljónir og 469 þúsund krónur. Þetta er aukning upp á 29 prósent. Á sama tíma hefur framkvæmdastjórinn, Árni Guðmundsson, fengið um 78 milljónir króna í laun. Árið 2008 voru laun hans rúm 21 milljón. Þau lækkuðu næstu ár á eftir, niður í 17,6 milljónir en hækkuðu aftur í fyrra og námu þá rúmum 20 milljónum.

Ertu með athugasemd vegna fréttarinnar? Sendu á frettir@ruv.is

Til bakaFlokkar
Innlent

Af hverju ekki að tryggja lýðræði í sjóðunum? 25/12/2012

Posted by Jóhann Páll in Greinar.
add a comment

Af hverju ekki að tryggja lýðræði í sjóðunum?
Fréttablaðið Skoðun 20. desember 2012 06:00
Tweet SendaPrenta
lífeyrissjóðir Jóhann Páll Símonarson sjómaður .Jóhann Páll Símonarson skrifar
Í grein minni þann 21. júlí 2012 undir fyrirsögninni Gegnsæið í lífeyrissjóðum kom fram að 17 milljónir króna renna til Fjármálaeftirlitsins í eftirlitsstörf frá Gildi. Athygli er vakin á þessu þar sem lífeyrissjóðurinn Gildi þarf ekki einu sinni að afhenda fundargerðir síðasta ársfundar, bjóða sjóðsfélögum að hlýða á fundargerðir, eða að láta bera ársreikninga Gildis upp til samþykktar, í skiptum fyrir þessar 17 milljónir króna.

Okkur, sjóðfélögunum, kemur þetta ekkert við. Sjóðirnir hafa nefnilega komið því þannig fyrir að lögin girða fyrir að sjóðfélaginn geti sinnt eftirlitinu með því fé sem hann er skyldaður að greiða.

Skipuð var nefnd af Landssamtökum lífeyrissjóða til að fara ofan í rekstur sjóðanna sem ekki hafði valdheimildir til að krefjast þess að gögn, upplýsingar eða skýringar kæmu fram, líkt og rannsóknarnefndir Alþingis hafa samkvæmt lögum um rannsóknarnefndir, sbr. nr. 68/2011.

Eftirlitsstofnanir með lífeyrissjóðum gátu borið fyrir sig þagnarskyldu í ríkum mæli. Ekki var hægt að kveðja fólk til skýrslutöku vildi það ekki gefa skýrslu, né heldur gat nefndin gert rannsóknir á vinnustað.

Bannað

Fram kemur í lífeyrissjóðsskýrslunni að kaup í erlendum vogunarsjóðum hafi ekki verið til marks um varfærni í fjárfestingum fyrir árið 2008. Lífeyrissjóðurinn Gildi fjárfesti á þessum misserum þar sem lög banna sjóðnum að fjármagna sig með lántöku nema í undantekningartilfellum. Þetta er niðurstaða nefndar sem lífeyrissjóðirnir skipuðu sjálfir.

Í fjárfestingarstefnu Gildis var heimild til að fjárfesta í vogunarsjóðum. Úttektarnefndin var ekki á sama máli. Byggði hún rök sín á því að í 3. mgr. 38 gr. lífeyrissjóðslaga er bann lagt við því að lífeyrissjóðir taki lán nema í undantekningartilfellum. Vogunarsjóðir fjármagni sig með lántöku og skortsölum. Þá segir í skýrslunni í 9. mgr. 36 gr. lífeyrissjóðslaganna sbr. 4 gr. laga nr. 70/2004 sem breyttu þeim lögum, að lagt sé bann við því að lífeyrissjóðir fjárfesti eða eigi í fjárfestingarsjóðum skv. 7. til 1. mgr. greinarinnar sem fjármagna sig með þeim hætti. Fjárfestingar í vogunarsjóðum eru m.ö.o. bannaðar. Þess skal getið að Fjármálaeftirlitið gerði ekki athugasemdir við að lífeyrissjóðurinn minn væri í vafasömum viðskiptum við vogunarsjóð sem græddi eða tapaði miklu á einhverju sem við sjóðsfélagar vitum ekkert um. Talnaverkið fæst ekki gefið upp. Það sama á við afskriftir Gildis á skuldabréfum banka, sparisjóða og fyrirtækjaskuldabréfum sem komu hins vegar ekki fram að fullu fyrr enn á árinu 2009 og 2010. Af hverju skyldi það nú vera? Hvernig má það vera að Fjármálaeftirlitið getur ekki tryggt gegnsæi um risafjárfestingar sem varða þá sem eiga sjóðinn? Og af hverju hefur ríkisstjórnin sem nú fer senn frá ekkert gert til að tryggja raunverulegt lýðræði í lífeyrissjóðunum? Er það kannski af misskilinni stöðu með Gylfa Arnbjörnssyni og Vilhjálmi Egilssyni?

.Til baka